Saltar ao contido principal

Xustificación de ausencias do alumnado na folga do vindeiro 24 de outubro

Información da Federación Provincial de Anpas sobre a xustificación da ausencia dos alumnos na folga:

XUSTIFICACIÓN AUSENCIA ALUMNOS/AS NA FOLGA DO VINDEIRO DÍA 24 DE OUTUBRO.

Con relación á inasistencia a clase por parte do alumnado, o vindeiro día 24 de outubro, é de aplicación a Disposición final primeira da LOE, que no seu punto 5 modifica o artigo 8 da LODE e o deixa coa seguinte redacción, que está plenamente vixente:

"Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións nas que os seus alumnos poden exercer este dereito. Nos termos que establezan as Administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando teñan sido resultado do exercicio do dereito de reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro. "

Para os alumnos de cursos inferiores ao terceiro da ESO será de aplicación a falta de asistencia e a necesidade de xustificala. Para xustificar as devanditas faltas serven os modelos adxuntos, que foron revisados por un asesor xurídico. O párrafo "a decisión familiar que pertenece..." deixa claro que é unha decisión da familia.

Saúdos
Xunta Directiva Federación Provincial

--------------------------------------------------------------------------------------------

XUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ALUMNADO AO CENTRO EDUCATIVO

D. /Dna. _______________________________________________________, pai/nai/titor-a do alumno/a
______________________________________________________ do grupo _____, comunico mediante o presente escrito que a ausencia do meu fillo-a/tutelado-a do pasado día ____ de ____________________ de ______, foi motivada por causas alleas á súa vontade, baseadas nunha decisión familiar que pertence ao ámbito privado e que, se fose necesario, será explicada ante as instancias oportunas que teñan
capacidade e dereito a coñecer esta.

Asinado en __________________ a ____ de ____________________ de ____

O/a pai/nai/titor-a


Asdo.: _________________
DNI: _________________

Á atención do Director/Directora do centro educativo
____________________________________________

Publicacións populares deste blog

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022/23

 APERTURA INSCRICIÓNS 0 26 DE XULLO! Preme en cada actividade e terás máis información ( horarios, ubicación, prazas, prezos) Toda a información na páxina do blog de  actividades extraescolares .

APERTURA INSCRICIÓN COMEDOR 2022/23

O vindeiro día 15 ábrese o prazo para a inscrición en comedor das nosas crianzas e rematará o 30 de agosto.  Tramitarase coma sempre a través da aplicación online de Jardanay , e deberedes utilizar : USUARIO: emilia CONTRASINAL: comedores2022 E como novidade, deberedes introducir o voso número de socio da ANPA (dato que ven reflexado na aplicación, ao lado do nome da familia) Poderedes apuntarvos a mañanceiros, comedor e o novo servizo de cambiadores. Achegamos a información Jardanay  onde ven reflexado o detalle de todos os servizos e custos dos mesmos.

INSCRICIÓN NOVOS SOCIOS

O próximo xoves 14 de xullo  ábrense  as inscricións para novos socios á Anpa.. Tedes toda a información no apartado de  TRÁMITES do noso blog.